Dotacje

STALOVERS SP. Z O.O. z siedzibą przy ul. Legionowa 28/703, 15-281 Białystok uzyskał wsparcie na projekt nr POPW.01.02.00-20-0001/22 „Internacjonalizacja w działalności firmy STALOVERS Sp. z o.o.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.02.00-20-0001/22-00 podpisaną dnia 08.12.2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP.

Celem projektu jest internacjonalizacja przedsiębiorstwa na rynek niemiecki w oparciu o posiadane konkurencyjne produkty – domy o konstrukcji stalowej. Realizacja celu ma przyczynić się do osiągnięcia wizji, wg której STALOVERS Sp. z o.o. jest znanym i cenionym wykonawcą budynków w konstrukcji stalowej na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych oferujący najwyższą jakość po konkurencyjnych cenach.

Wartość projektu:                     404547,00 zł

Kwota dofinansowania:           279 565,00 zł

STALOVERS SP. Z O.O. realizuje projekt zgodnie z umową o powierzenie grantu nr GRANT3/3 zawartą dnia 06 marca 2024 r. Grant udzielany jest ze środków Funduszy Europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027, w ramach projektu „Granty na badania”. Celem projektu jest przeprowadzenie prac badawczych polegających na opracowaniu nowego lub ulepszonych produktów w firmie Stalovers lub zmian procesowych w zakresie produkcji domów na bazie konstrukcji stalowej.

Wartość projektu wynosi 111 250,00 PLN.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 76 500,00 PLN.